Friday, May 4, 2012

INVENTION: Healthy Cigarrette

 solusyon sa mga adik sa yosi na nahihirapang huminga.

simplelang ang ideya, hindi ba't sakit ng mga mahilig mag-hits ang nahihirapang huminga? kasi sa kaka-yosi humihina ang baga. minsan pa, pag di nakaya kailangan nila ng "ventolin inhaler".diyan pumapasok ang kapakinabangan ng produktong ito.
para sa masmaraming impormasyon. Itanong niyo sa mga may hika.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kamusta ang Pagbabasa?